Sinitiaisperhe vanhassa 32 mm pöntössä / Blåmesfamilj i en gammal 32 mm holk

Sama (?) sinitiaisperhe on vuodesta toiseen asustanut samassa holkissa jonka lentoaukko on 32 mm. Reikä on suojattu 33 mm sinkityllä aluslevyllä, paksuus 3 mm. Kestoikä melkoinen / Samma (?) blåmesfamilj har flere år i rad bebott samma holk med flygöppningen 32 mm. Hålet är skyddat med en försinkad 33 mm bricka, tjocklek 3 mm. Håller säkert ”evigt”.

Reikähämmennys / Hålförbistring

Ainakin meikäläistä on ihmetyttänyt linnuista tietävien ilmoitukset holkkien lentoaukon koosta. Määritelmä ”Halkaisija 26 – 32 mm” p.o. 26 mm piste. Näin voidaan taata mm. sinitiaiselle holkki minne se voi pesiytyä, tintille löytyy varmasti muita pesäpaikkoja. Tianen voi tietenkin myös asuttaa holkin jossa on isompi reikä kuin 26 mm.

Åtminstone undertecknad har undrat över måttsättningen av holkarnas flyghål. Exempel: ”Dia 26-32mm” borde vara ”26mm” punkt. Såhär kan man garantera att bl.a. blåmesen får ett lämpligt bo som talgoxen inte kan ockupera. Talgoxen hittar nog en lämplig boplats. Å andra sidan kan blåmesen naturligtvis göra sitt bo i en holk med större flyghål än 26mm.

Oravien ruokinta / Mat åt Kurrarna

Oravien ruokintalaudat ovat olleet kovassa käytössä, vaikka laudan kannen nakuttelu joskus hieman häiritsee.
Ekorrarnas matbord har varit i flitigt bruk fast brädets taks knackande har iblamd stört en aning.

Tikan kiusa / Hackspettens förtret

Muutaman kerran on todettu että tikka on yritttänyt tunkeutua holkkiin lentoaukon kautta, vaikka reikää on suojannut kehys joka on tehty kattohuovasta. Mutta tikka on todennut homman toivottomaksi eikä ole päässyt holkkiin tekemään tuhojaan. Lintuperhe on säästynyt ja on kehittynyt normaalisti.

Några gånger har det hänt att hackspetten har försökt komma in i holken, men den har konstaterat att försöket var lönlöst tackvare hålets skyddsram gjord av takfilt. Hackspetten har inte kunnat komma in i holken och fågelfamiljen har överlevt och utvecklats normalt.

 

Hikeä holkissa /Hett i holken

Koska kesä oli kovin helteinen, esiintyi kysymys holkkien sisälämpötilasta. Lintujen ruumiinlämpötila on lähes koko ajan 39 - 41 astetta. Holkin lämpötila esim. 50 astetta ei vahingoita lintuja. Poikasten lämmönsäätely vaikuttaa kuitenkin poikasiin siten, että ne laihtuvat lämpötilan nousun mukaan. Uuttupajan holkkien sisälämpötila on todettu olevan kohtuullinen, kiitos aukot holkin pohjassa ja takasivun yläreunan kapea rako.

Som känt, har sommaren varit extremt varm och det har förekommit polemik om holkarnas innetemperatur. Fåglarnas kroppstemperetur är vanligen hela tiden 39 – 41 grader och holkens  innetemperarur på t.ex. 50 grader skadar inte fåglarna. Men ungarnas värmereglering inverkar på deras massa så, att de magrar vid temperaturstegringen. Uuttupajas holkars innetemperatur har konstateras vara måttlig, vilket beror på bottnens två ventilationshål och springan i bakväggens övre kant.

Uusi tuote / Ny produkt

Uuttupajan uusi tuoteperhe: Kombiholkki! Nyt saat 10 € lisähintaan vakioholkkeihin avattavan katon. Tämä mahdollisuus  helpottaa lintujen rengastamista. Holkin helppo puhdistus  avattavan etuseinän takia pysyy ennallaan. Joskus  rengastettaessa on ollut mahdollista, että iso poikanen voisi pudota ulos pöntöstä jos etuseinä avattaisiin. Tällöin on Kombiholkki turvallisin vaihtoehto. Katto voidaan tehdä joko vasen- tai oikeakätisille.

Uuttupajas nya  produktgrupp: Kombiholken! Nu kan standarholkarna förses med tak som kan öppnas. Tillpris 10 €. Denna möjlighet underlättar fåglarns rigmärkning. Holkarnas öppningsbara framsida, som underlättar städningen i holken, kvarstår. I vissa fall vid ringmärkningen har det varit möjligt, att en stor unge skulle ha ramlat ur boet. I  dessa fall skulle Kombiholken vara den rätta lösningen. Taket kan göras  antingen för vänster- eller högerhänta.

Uuttujen laatu senkun paranee / Holkarnas kvalité bara ökar

Uuttupajan holkeissa on pyritty laadukkaaseen lopputulokseen mm. käyttämällä mahdollisuuksien mukaan ruostumattomia teräsosia siinä missä on ollut mahdollista. Tietenkin nostamatta jo alhaisia hintoja. Vuonna 2018 on mm. reikien suojat kiinnitetty ruostumattomilla hakasilla ja etusivun sarananaulat ovat myös vaihtuneet ruostumattomaksi. Sanomattakin on selvä, että tällaiset muutokset ovat investointeja, jotka vaikuttavat ennestäänkin myynnistä saatuun olemattomaan voittoon.

Vid framställningen av Uuttupajas holkar har kvalitén stått i främsta rummet och rostfria järndelar har använts där det har varit möjligt. Naturligtvis utan att det höjer de redan marginella utförsäljningspriserna. År 2018 har bl.a. flygöppningarnas skydd monterats med rostfria hakar och spikarna, som fungerar som framsidans gångjärn, har även bytts mot rostfria dito. Självklart är, att dessa investeringar har inskränkt på den imaginära försäljningsvinsten.

Holkista lautaan / Från holk till bräde

Harmaasieppo on muutettu holkkilinnusta avopesälinnuksi ja uusi holkkimalli on lisätty hinnastoon.

Grå flugsnappare har ändrats från holkinvånare till brädesfågel och brädet nämns i prislistan.

Erään pöntön rakenteesta / En större holks några detaljer

Telkänpönttö / Knipholk

Oheisena telkänpönttö, jossa on kaksi holkin läpi kulkevaa rautanauhaa. Nauhojen päissä on silmukat kiinnitysnaruja varten. Silmukoissa on kumipuslat, jotka suojaavat kiinnitysnaruja. Huomaa takaseinän koukku, johon voi kiinnittää holkin nostonarun. Takaseinän suojana on kaksi painekyllästettyä rimaa - kuten kaikissa muissakin Uuttupan holkeissa.

Bilden visar en knipholk med två genomgående järnband. I ändorna av bandena finns öglor för holkens fastsättningsband. Öglorna har dessutom gummibussningar som skonar repet. Observera bakväggens krok i vilken man kan fästa ett snöre för att hissa upp holken. Bakväggen är skyddad med två tryckimpregnerade lister - som i alla andra Uuttupajas holkar.

Koska eräiden isojen vesilintujen suomen- ja ruotsinkielisten nimet aiheuttavat päänvaivaa, niin otetaan tähän pieni kertaus.

Några av de större vattenfåglanas namn på finska och svenska bereder ibland huvudbry, varför en kort repetition är på sin plats.

Telkkä (aikaisemmin / tidigare Sotka) = Knipa

Isokoskelo = Storskrake

Tukkakoskelo = Småskrake

Monen linnun koti / Många fåglars hem

Eturivissä vasemmalta: holkki töyhtötiaiselle, mehiläisille (!), varpuspöllölle, käelle (!), kottaraiselle ja pikkuvarpuselle.

I framraden från vänster: holk för tofsmes, bin (!), sparvuggla, gök (!), stare och pilfink.