Portaiden periaatepiirr. / Principskiss för trappa

Askelman lautojen määrä (etenemä) kaltevuuden mukaan / Trappstegets antal bräder enligt trappans lutning